Dr Amarnath Sahoo

Dr Amarnath Sahoo

H.O.D
Sri Animesh Daspattnayak

Sri Animesh Daspattnayak

Lecturer
Smt. Sasmita Pati

Smt. Sasmita Pati

Lecturer
Sri Joydeep Mohanty

Sri Joydeep Mohanty

Lecturer
Dr. Smita Mohanty

Dr. Smita Mohanty

Lecturer
Sri Jabesh Ghanta

Sri Jabesh Ghanta

Demonstrator
Sri Abhisek Das

Sri Abhisek Das

Demonstrator
Sri Murlidhar Singh

Sri Murlidhar Singh

Lab .Attendant
Sri Abraham Mallick

Sri Abraham Mallick

Lab .Attendant
Sri Bulu Patra

Sri Bulu Patra

Gardener